Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 7 listopada 2013 r.

2013-11-07

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) W art. 20 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:       

„1. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz może dokonać jednocześnie więcej niż jednej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.”;

           

2) Po art. 20f dodaje się nowy art. 20g w następującym brzmieniu:     

„Art 20g. Emisja Certyfikatów serii H      

1.  Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii H nie może być niższa niż 3.067.837,00 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) złotych oraz wyższa niż 306.787.316,00 (słownie: trzysta sześć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta szesnaście) złotych.     

2.  Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 27.149 (dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż 2.714.932 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) Certyfikaty Inwestycyjne serii H. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1.712 Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 10. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.        

3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii H będzie wyższa od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H.  

4.  Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H prowadzi bezpośrednio Towarzystwo oraz za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 r., Nr 182, poz. 1228, ze zm.), lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii H. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.     

5. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. 

6.  Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii H są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie.     

7.  Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne IPOPEMA Global Macro FIZ”.           

8. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii H powiększają Aktywa Funduszu.

9.  Certyfikaty Inwestycyjne serii H są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii H w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie.     

10. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii H, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.        

11. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii H w okresie przyjmowania zapisów.     

12. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii H w maksymalnej wysokości 2% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii H.  

13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii H na warunkach i w sposób określony w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii H.

14. Certyfikaty Inwestycyjne serii H podlegają obligatoryjnemu wykupowi w dniu 30 listopada 2028 r., zgodnie z postanowieniami art. 22a.”;   

 

3) W art. 22 ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Z zastrzeżeniem art. 22a, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika Funduszu zgłoszone Towarzystwu.”;      

 

4) Po art. 22 dodaje się art. 22a w następującym brzmieniu:      

„Art. 22a. Zasady obligatoryjnego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.  

1. Niezależnie od wykupu dokonywanego w trybie określonym postanowieniami art. 22 ust. 5 – 8, o ile postanowienia dotyczące emisji Certyfikatów danej serii tak stanowią, Certyfikaty podlegają obligatoryjnemu wykupowi bez konieczności złożenia przez Uczestnika żądania wykupu.    

2. Fundusz dokonuje obligatoryjnego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na następujących zasadach:            

1)  Fundusz dokonuje obligatoryjnego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii w Dniu Wyceny wskazanym w postanowieniach Statutu dotyczących emisji danej serii Certyfikatów,  

2)  wykupowi podlegają wszystkie Certyfikaty danej serii, które nie zostały wykupione zgodnie z trybem, o którym mowa w art. 22 ust. 5 – 8,         

3)  cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu Certyfikatów danej serii,  

4)  Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 3, pobiera opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości do2% wartości wypłacanych środków pieniężnych z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych,      

5) kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania, których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik,     

6) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu Certyfikatów danej serii, nie później jednak niż w7dniu po tym Dniu Wykupu, przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu w formularzu zapisu na Certyfikaty danej serii złożonym Towarzystwu kwoty środków pieniężnych. Uczestnik może dokonać zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o zmianie rachunku bankowego albo formularza aktualizacji danych, udostępnionych na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopema.pl. Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego albo formularz aktualizacji danych Uczestnik może złożyć w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl.    

3. Fundusz może znieść lub obniżyć opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. Obniżenie lub zniesienie tej opłaty może być uzależnione od liczby Certyfikatów podlegających wykupieniu.

4.  Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii publikowane jest na stronie internetowej www.ipopema.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie3Dni Roboczych od Dnia Wykupu Certyfikatów danej serii.”;         

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                   

 

Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X