Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 2 października 2013 r.

2013-09-11

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) na dzień 2 października 2013 r. na godzinę 11:00 w siedziebie IPOPEMA TFI S.A. przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności,
  4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wydłużenia czasu trwania Funduszu o kolejne 6 lat (zgodnie z art. 2 ust. 2 statutu Funduszu),
  5. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany statutu Fuduszu,
  6. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.
 

Szczegółowy opis podejmowanych uchwał:

1) uchwałą nr 1 - przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na wydłużenie czasu trwania Funduszu do dnia 31 stycznia 2021 r.

2) uchwała nr 2 – przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na zmianę statutu polegającą na nadaniu art. 2 statutu Funduszu następującego brzmienia: 

„Art 2. Czas trwania Funduszu   

1. Fundusz został utworzony na czas określony, do 31 stycznia 2021 roku.       

2. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę w sprawie przedłużenia czasu trwania Funduszu. Podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r.”

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 5 września 2014 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X