Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 4 stycznia 2013 r.

2013-01-04

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:  

 

1) skreśla się treść art. 15 ust. 10;       

 

2) po art. 20g dodaje się art. 20h w następującym brzmieniu:    

„Art. 20h Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii I   

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii I nie może być niższa niż 173.052,00 złotych oraz wyższa niż 144.210.000,00 złotych.  

2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 18 i nie więcej niż 15.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii I. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 18 Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.

3. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.            

4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I prowadzi Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem firm inwestycyjnych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii I. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.   

5. Certyfikaty Inwestycyjne serii I są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii I nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 100, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzone w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii I w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie.         

6. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu bankowego, na wskazany w Warunkach emisji Certyfikatów serii I wydzielony rachunek bankowy Funduszu. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.

7. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii I w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.   

8. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, o której mowa w art. 16 ust. 14 Statutu, w wysokości nie przekraczającej 3% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest  zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii I.          

9. Szczegółowe zasady pobierania opłaty manipulacyjnej określone zostaną w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii I.”

           

3) w art. 22 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:        

„7. Fundusz może znieść lub obniżyć opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. Obniżenie lub zniesienie tej opłaty może być uzależnione od liczby Certyfikatów podlegających wykupieniu lub od terminu złożenia żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.”        

 

4) po art. 22 dodaje się art. 22a w następującym brzmieniu:      

„Art. 22a. Świadczenie dodatkowe         

1. Uczestnikowi Funduszu, który objął Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i spełnia warunki określone w ust. 2, Fundusz może przyznać, na wniosek Uczestnika, świadczenie dodatkowe („Świadczenie dodatkowe”) ustalane i wypłacane zgodnie z poniższymi zasadami.        

2. Warunkiem przyznania przez Fundusz Świadczenia dodatkowego jest:         

1) zawarcie przez Uczestnika Funduszu umowy z Funduszem,    

2) posiadanie przez Uczestnika Funduszu, który zawarł umowę, określoną w pkt 1 w danym okresie rozrachunkowym takiej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji Uczestników Funduszu, że średnia Wartość Aktywów Netto przypadających na posiadane przez niego Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym była nie mniejsza niż 2 000 000 (dwa miliony) złotych. Okresem rozrachunkowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, których posiadanie uprawnia Uczestnika Funduszu do otrzymania Świadczenia dodatkowego. Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w pkt 1 i może być ustanowiona jako miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny okres rozliczeniowy.   

3. Wysokość Świadczenia dodatkowego ustalona zostanie jako procentowa część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem określonego w art. 35 ust. 2, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne.   

4. Wysokość Świadczenia dodatkowego zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto przypadających na posiadane przez danego Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne w okresie rozrachunkowym oraz długości okresu rozliczeniowego. Tabela wysokości Świadczenia dodatkowego względem długości okresu rozliczeniowego określana jest przez Zarząd Towarzystwa.           

5. Świadczenie dodatkowe spełniane jest przez Fundusz, ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla Towarzystwa, przed upływem terminu, w którym wypłacane jest Towarzystwu wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem określone w art. 35 ust. 2.   

6. Spełnienie Świadczenia dodatkowego dokonywane jest poprzez wypłatę w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”      

5) w art. 34 ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 w następującym brzmieniu:   

„16)     koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących usługi wsparcia operacyjnego oraz informatycznego, związane z prowadzeniem Ewidencji Uczestników Funduszu przez Towarzystwo.”

           

6) w art. 34 ust. 3 zwrot „Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4) – 5), 7) – 8) i 10) – 15) stanowią koszty limitowane Funduszu” zastępuje się zwrotem:    

„Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4) – 5), 7) – 8) i 10) – 16) stanowią koszty limitowane Funduszu”           

 

7) w art. 34 ust. 3 w pkt 11 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:          

„12)     w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 16) – do wysokości 30.000 zł w roku kalendarzowym.”    

 

8) w art. 34 ust. 4 i 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie:   

„4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 16) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:   

1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 2) – 5), 7) – 10) i 12) – 16);  

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 6) i 11).        

5. Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 16) lub o nie pobieraniu przez określony czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.”.           

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                   

 

Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X