Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 3 stycznia 2013 r.

2013-01-03

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) po art. 20 dodaje się art. 20a w następującym brzmieniu:      

„Art 20a. Emisja Certyfikatów serii B      

1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie może być niższa niż 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych oraz wyższa niż 100.000.000 (sto milionów) złotych.     

2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 1.000.000 (milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii B.

3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B.   

4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B prowadzi bezpośrednio Towarzystwo, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii B. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

5. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. 

6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B są gromadzone przez Fundusz  na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie.     

7. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne IPOPEMA Global Macro FIZ”.           

8. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii B powiększają Aktywa Funduszu.

9. Certyfikaty Inwestycyjne serii B są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 100, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii B w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie.     

10. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.   

11. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii B w okresie przyjmowania zapisów.     

12. Towarzystwo nie pobiera opłat w związku z wydaniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii B.       

13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii B na warunkach i w sposób określony w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii B.”          

 

2) w art. 35 ust. 4 i 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„4. Wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/365 albo 1/366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, iloczynu stawki 1,6% i Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny poprzedniego miesiąca kalendarzowego.    

5. W przypadku otwarcia ksiąg rachunkowym Funduszu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu, będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/365 albo 1/366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, iloczynu stawki 1,6% i wartości Aktywów Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A.”.        

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.                   

 

W/w zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X