Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 28 grudnia 2012 r.

2012-12-07

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 28 grudnia 2012 r. na godzinę 10:00.

 

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w Kancelarii Notarialnej „Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Magdalena Proniewicz, Wiktor Wągrodzki s.c.” przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
  3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii I oraz na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii J, w tym na ich jednoczesne przeprowadzenie, jeżeli Towarzystwo tak postanowi.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

 

Szczegółowy opis podejmowanej uchwały:

 

Przedmiotem uchwały, o której mowa w pkt 6 porządku obrad, będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów zgody na przeprowadzenie przez Fundusz dwóch emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. W ramach jednej emisji zostaną zaoferowane certyfikaty inwestycyjne serii I, a w ramach drugiej emisji – certyfikaty inwestycyjne serii J, przy czym Towarzystwo będzie uprawnione do postanowienia czy emisje te będą przeprowadzane jednocześnie (tj. w tym samym terminie), czy najpierw zostaną przeprowadzone zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii I, a następnie (po jej zamknięciu) zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii J.

Powyższe emisje, zgodnie ze statutem Funduszu, nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Towarzystwo może też zdecydować o nieprzeprowadzeniu jednej lub wszystkich ww. emisji.

 

 

Uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w w/w zakresie zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów uczestników Funduszu. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, z podpisem poświadczonym notarialnie. Każdy certyfikat inwestycyjny Funduszu posiadany przez uczestnika Funduszu daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu dokonywane jest przez uczestnika Funduszu w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email uczestnika Funduszu), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego uczestnika Funduszu przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady certyfikatów inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

 

 

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X