Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 26 stycznia 2017 r.

2017-01-05

Niniejszym, Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Funduszu”), zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) na dzień 26 stycznia 2017 r. na godzinę 12:00. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w biurze IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.
 3. Przygotowanie i podpisanie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany statutu Funduszu.
 7. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu serii S4.
 8. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych, o której mowa w uchwale nr 2, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa, niż wartość aktywów netto Funduszu, przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty tej emisji.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.  

Przedmiotem uchwały nr 1 będzie wyrażenie zgody na dokonanie zmian statutu Funduszu w ten sposób, że:

1)     Art. 20 ust. 1 statutu Funduszu otrzyma nowe, następujące brzmienie:        

1.     Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz może dokonać jednocześnie więcej niż jednej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.”,        

2)    Art. 20 ust. 5b statutu Funduszu otrzyma nowe, następujące brzmienie:

5b   Emisje Specjalne oznacza się literą „S” i kolejnymi cyframi arabskimi począwszy od cyfry „1”. Emisje Specjalne przeprowadza się każdego kolejnego roku kalendarzowego, w liczbie nie większej niż jedna Emisja Specjalna w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem że Zgromadzenie Inwestorów wyrazi na nią zgodę. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty każdej kolejnej Emisji Specjalnej, począwszy od roku 2017, przypada każdego 7 dnia następującego po Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 Statutu przypadającym w styczniu każdego roku kalendarzowego.”,   

3)    w Art. 20 statutu Funduszu skreśli się w całości ust. 5c.                     

4)    w Art. 20 ust. 6, ust. 7 oraz ust. 8 otrzymają nowe, następujące brzmienie:

6      Emisje Specjalne, o których mowa w ust. 5b dokonywane będą w sposób nie powodujący uznania emisji za publiczne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.

 1. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu, cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych drugiej i następnych emisji nie może być niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie Inwestorów, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestników, może zadecydować o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa, niż określona w sposób powyższy, określając jednocześnie wartość różnicy. W odniesieniu do Emisji Specjalnych, o których mowa w ust. 5b, stosuje się zasady określone w ust. 5e.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, maksymalna wysokość różnicy między Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji a ceną emisyjną Certyfikatu kolejnej emisji, zostanie określona zgodnie ze Statutem, w wysokości określonej w sposób wskazany w ust. 7, przed dokonaniem danej emisji Certyfikatów, w odniesieniu do każdej kolejnej emisji Certyfikatów osobno. W odniesieniu do Emisji Specjalnych, o których mowa w ust. 5b, stosuje się zasady określone w ust. 5e.”.

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email Uczestnika), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r.

                                                             

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X