Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 10 lutego 2016 r.

2016-01-20

Niniejszym Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 6 ust. 5 statutu funduszu IPOPEMA Opportunity FIZ („Fundusz”) oraz art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 10 lutego 2016 r. na godzinę 10:30.

Zgromadzenie Inwestorów Funduszu odbędzie się w siedzibie Funduszu przy ul. Próżnej 9 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów.

3.       Przygotowanie i podpisanie listy obecności.

4.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.       Przyjęcie porządku obrad.

6.       Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zmiany statutu Funduszu.

8.       Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

 

Szczegółowy opis podejmowanych uchwał:

1. Uchwała nr 1 – przedmiotem uchwały będzie wyrażenie przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na następujące zmiany statutu Funduszu :

 

a) wchodzące w życie z dniem ogłoszenia:

1) art 24 ust. 9 pkt 1) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"a) w przypadku gdy Instrumentem Bazowym są Instrumenty Rynku Pieniężnego, indeksy, kursy walut lub stopy procentowe - podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,"

2) art 24 ust. 9 pkt 3) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"a) indeksy,"

3) art 24 ust. 10 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1) indeksy,"

4) w art. 25 skreśla się skreśla się w całości ustęp 13.

 

b) wchodzące w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.:

1) art. 34 ust. 3 pkt 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 70.000 zł w roku kalendarzowym.".

 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (ze wskazanego w formularzu zapisu lub formularzu aktualizacji danych, adresu email Uczestnika), w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów. 

 

Zarząd IPOPEMA TFI S.A.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X