Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 7 kwietnia 2017 r.

2017-04-07

 

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

1. Po art. 20h statutu Funduszu dodaje się art. 20i w następującym brzmieniu:

„Art 20i Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii J

  1. Co najmniej 1 i nie więcej niż 1.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii J zostanie przeznaczona do zapisów.
  2. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii J nie może być niższa niż 106,07 złotych oraz wyższa niż 106.070.000,00 złotych.
  3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii J jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J.
  4. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
  5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J będą prowadzone przez Towarzystwo w czasie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Emisji Certyfikatów serii J. Towarzystwo może prowadzić zapisy za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.”,

2. Art. 22 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.       Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika Funduszu zgłoszone Towarzystwu.  Wykup Certyfikatów odbywa się na następujących zasadach: 

1)        z zastrzeżeniem poniższych punktów, Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 („Dzień Wykupu”), 

2)        żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo lub firmy inwestycyjne, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, lub krajowe oddziały instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych powinno być złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej piętnastego dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu, o ile dzień ten jest dniem roboczym. W przypadku, gdy piętnasty dzień miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu nie jest dniem roboczym, żądanie wykupu powinno zostać złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po piętnastym dniu miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, Dzień Wykupu oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie wykupu złożone później niż w terminie wskazanym powyżej, o ile wskazany przez Uczestnika Funduszu Dzień Wykupu przypada w miesiącu, w którym złożono żądanie, nie jest realizowane.

3)        żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa, 

4)        w związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo prowadzące Ewidencję Uczestników Funduszu dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji Uczestników Funduszu, 

5)        cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu, 

6)        Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 8, pobiera opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości do 1,5 % wartości wypłacanych środków pieniężnych z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych,  

7)        kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik, 

8)        środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu, nie później jednak niż w 7 dniu po Dniu Wykupu, przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu w formularzu złożonym Towarzystwu kwoty środków pieniężnych. Uczestnik może dokonać zmiany wskazanego w żądaniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych rachunku bankowego nie później niż w Dniu Wykupu, którego dotyczy dane żądanie wykupu. Zmiana rachunku bankowego, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez złożenie oświadczenia o zmianie rachunku bankowego albo formularza aktualizacji danych, udostępnionych na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopema.pl. Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego albo formularz aktualizacji danych Uczestnik może złożyć w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl.”, 

3. W Art. 22 statutu Funduszu skreśla się w całości następujące ustępy: 6, 7, 10, 11, 12 i 13.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

 

Ww. zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X