Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 7 czerwca 2017 r.

2017-06-07

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20ah statutu Funduszu dodaje się art. 20ai w następującym brzmieniu: 

 

„Art. 20ai Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AJ

  1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii AJ nie może być niższa niż 9.875,36 złotych oraz wyższa niż 395.014.400,00 złotych.
  2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii AJ.
  3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii AJ może obejmować minimalnie 1 Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
  4. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii AJ, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
  5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii AJ prowadzi bezpośrednio Towarzystwo lub za pośrednictwem firm inwestycyjnych, banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii AJ. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
  6. Certyfikaty Inwestycyjne serii AJ są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AJ nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzone w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii AJ w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie.
  7. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu bankowego, na wskazany w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii AJ wydzielony rachunek bankowy Funduszu. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.
  8. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii AJ w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.
  9. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii AJ w maksymalnej wysokości 4% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii AJ, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii AJ.”.

 

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X