Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 6 lutego 2017 r.

2017-02-06

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA OPPORTUNITY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1. W art. 20 ust. 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16. Do drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych postanowienia art. 12, 15, 16, 18 oraz 19 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem art. 16 ust. 5, o ile co innego nie wynika z postanowień dotyczących danej emisji Certyfikatów.”;

2. Po art. 20ad dodaje się art. 20ae o następującym brzmieniu:

Art. 20ae Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AF  

  1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii AF nie może być niższa niż 9.737,73 złotych oraz wyższa niż 389.509.200,00 złotych.
  2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii AF.
  3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii AF może obejmować minimalnie 1 Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
  4. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii AF, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
  5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii AF prowadzi bezpośrednio Towarzystwo lub za pośrednictwem firm inwestycyjnych, banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii AF. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
  6. Certyfikaty Inwestycyjne serii AF są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AF nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzone w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii AF w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie.
  7. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, wyłącznie w formie przelewu bankowego, na wskazany w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii AF wydzielony rachunek bankowy Funduszu. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.
  8. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii AF w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.
  9. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii AF w maksymalnej wysokości 4% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii AF, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii AF.”;

3. W art. 22 ust. 5 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo lub firmy inwestycyjne, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, lub krajowe oddziały instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych powinno być złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej piętnastego dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu, o ile dzień ten jest dniem roboczym. W przypadku, gdy piętnasty dzień miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu nie jest dniem roboczym, żądanie wykupu powinno zostać złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po piętnastym dniu miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, Dzień Wykupu oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie wykupu złożone później niż w terminie wskazanym powyżej, o ile wskazany przez Uczestnika Funduszu Dzień Wykupu przypada w miesiącu, w którym złożono żądanie, nie jest realizowane. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa,”;      

4. W art. 34 ust. 3 pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości 10.000 zł w roku kalendarzowym,”.           

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X