Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 6 lutego 2017 r.

2017-02-06

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1. po art. 20f dodaje się art. 20g w następującym brzmieniu:

Art 20g. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii H

  1. Co najmniej 1.750 i nie więcej niż 1.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii H zostanie przeznaczona do zapisów.
  2. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii H nie może być niższa niż 183.697,50 złotych oraz wyższa niż 104.970.000,00 złotych.
  3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii H jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H.
  4. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
  5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H będą prowadzone przez Towarzystwo w czasie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Emisji Certyfikatów serii H. Towarzystwo może prowadzić zapisy za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.”.

 

2. w art. 22 ust. 5 punktowi 2) nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„2) żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo lub firmy inwestycyjne, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, lub krajowe oddziały instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych powinno być złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej piętnastego dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu, o ile dzień ten jest dniem roboczym. W przypadku, gdy piętnasty dzień miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu nie jest dniem roboczym, żądanie wykupu powinno zostać złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po piętnastym dniu miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, Dzień Wykupu oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie wykupu złożone później niż w terminie wskazanym powyżej, o ile wskazany przez Uczestnika Funduszu Dzień Wykupu przypada w miesiącu, w którym złożono żądanie, nie jest realizowane.”

 

3. w art. 34 ust. 3 pkt 5) kwotę „5.000 zł” zastępuje się kwotą „10.000 zł”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X