Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 6 lutego 2017 r.

2017-02-06

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

1. Po art. 20aa. dodaje się nowy art. 20ab. o następującym brzmieniu:

Art 20ab. Emisja Certyfikatów serii AC                                                                              

 1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC nie może być niższa niż 104,16 (sto cztery 16/100) złotych oraz wyższa niż 520.800.000,00 (pięćset dwadzieścia milionów osiemset tysięcy 00/100) złotych.
 2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 10. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
 3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii AC będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AC.
 4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii AC prowadzi Towarzystwo bezpośrednio w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii AC. Towarzystwo może prowadzić zapisy za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 5. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AC nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AC nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
 6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii AC są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie.
 7. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne IPOPEMA MegaTrends FIZ”.
 8. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC powiększają Aktywa Funduszu.
 9. Certyfikaty Inwestycyjne serii AC są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii AC w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie.
 10. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AC będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii AC, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż wskazana w ust. 2, jednakże nie mniej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
 11. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC w okresie przyjmowania zapisów.
 12. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC w maksymalnej wysokości 4% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii AC.
 13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii AC na warunkach i w sposób określony w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii AC.”;

2. W art. 22 ust. 5 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo lub firmy inwestycyjne, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, lub krajowe oddziały instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych powinno być złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej piętnastego dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu, o ile dzień ten jest dniem roboczym. W przypadku, gdy piętnasty dzień miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu nie jest dniem roboczym, żądanie wykupu powinno zostać złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po piętnastym dniu miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione, Dzień Wykupu oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie wykupu złożone później niż w terminie wskazanym powyżej, o ile wskazany przez Uczestnika Funduszu Dzień Wykupu przypada w miesiącu, w którym złożono żądanie, nie jest realizowane.”;                                                 

3. W art. 34 ust. 3 pkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 10.000 zł w roku kalendarzowym,”.                                                                                                                                                        

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.      

           

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X