Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 stycznia 2018 roku

2018-01-05

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20z statutu Funduszu dodaje się art. 20aa w następującym brzmieniu: 

 

„Art 20aa. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y.

 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 150.000 Certyfikatów serii Y.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y nie może być niższa niż 178.080,00 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt 00/100) złotych i wyższa niż 26.712.000,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy 00/100) złotych.
 3. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1.000 Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 10. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
 4. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii Y będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y.
 5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y prowadzi Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem firm inwestycyjnych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii Y. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 6. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
 7. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej w formie przelewu bankowego, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie.
 8. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y powiększają Aktywa Funduszu.
 9. Certyfikaty Inwestycyjne serii Y są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii Y w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie.
 10. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Propozycja nabycia wskazywać może minimalną lub maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii Y, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż wskazana w ust. 3, jednakże nie mniej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
 11. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y. Opłata manipulacyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 2% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii Y. Szczegółowe zasady naliczania, pobierania oraz stawki opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii Y.
 12. Dla celów obliczenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 11 zapisy złożone przez jedną osobę będą traktowane jako jeden zapis.
 13. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.
 14. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii Y na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii Y.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

 

Ww. zmiana w statucie funduszu Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X