Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 marca 2018 roku

2018-03-05

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza
o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Multi-Asset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20x statutu Funduszu dodaje się art. 20y w następującym brzmieniu: 

 

„Art 20y. Emisja Certyfikatów serii Y1

 1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y1 nie może być niższa niż 122,33 (słownie: sto dwadzieścia dwa 33/100) złote oraz wyższa niż 122.330.000,00 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) złotych.
 2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y1. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 Certyfikat
  i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 10.
  W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
 3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii Y1 będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Y1.
 4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y1 prowadzi bezpośrednio Towarzystwo oraz za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 r., Nr 182, poz. 1228, ze zm.), lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności
  w zakresie oferowania instrumentów finansowych, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii Y1. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 5. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y1 nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y1 nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
 6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y1 są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym przez Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie.
 7. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne IPOPEMA Multi-Asset FIZ”.
 8. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y1 powiększają Aktywa Funduszu.
 9. Certyfikaty Inwestycyjne serii Y1 są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y1 nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii Y1
  w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy
  o ofercie.
 10. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii Y1 będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii Y1, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
 11. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y1 w okresie przyjmowania zapisów.
 12. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y1
  w maksymalnej wysokości 4% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii Y1.
 13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii Y1 na warunkach i w sposób określony w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii Y1.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

 

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Multi-Asset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X