Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 5 marca 2018 roku

2018-03-05

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza
o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że po art. 20an statutu Funduszu dodaje się art. 20ao w następującym brzmieniu: 

 

„Art 20ao. Emisja Certyfikatów serii AP

 1. Wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP nie może być niższa niż 125,72 (sto dwadzieścia pięć 72/100) złotych oraz wyższa niż 628.600.000,00 (sześćset dwadzieścia osiem milionów sześćset tysięcy 00/100) złotych.
 2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 Certyfikat
  i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 10.
  W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
 3. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii AP będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP.
 4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii AP prowadzi Towarzystwo bezpośrednio w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii AP. Towarzystwo może prowadzić zapisy za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa
  w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 5. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AP nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AP nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
 6. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii AP są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie.
 7. Wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew winien zawierać adnotację: „Wpłata na certyfikaty inwestycyjne IPOPEMA MegaTrends FIZ”.
 8. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP powiększają Aktywa Funduszu.
 9. Certyfikaty Inwestycyjne serii AP są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii AP
  w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie.
 10. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AP będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii AP, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż wskazana w ust. 2, jednakże nie mniej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
  w dniu dokonywania zapisu.
 11. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP w okresie przyjmowania zapisów.
 12. Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP
  w maksymalnej wysokości 4% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii AP.
 13. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii AP na warunkach i w sposób określony w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii AP.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

 

Ww. zmiana w statucie funduszu MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X