Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 30 maja 2016 r.

2016-05-30

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

1) w art. 22 zmienia się ustępy od 6 do 12 poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„6.   Wykupienie Certyfikatów nastąpi do wysokości wyższej z następujących kwot:

1) wartość aktywów płynnych w Dniu Wykupu, na które składają się środki pieniężne oraz lokaty określone w art. 25 ust. 1 pkt 3, 5 i 7,

2) 40% wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wykupu.

  1. W przypadku, gdy łączna wartość Certyfikatów Inwestycyjnych na Dzień Wykupu, objętych wszystkimi żądaniami wykupu przewyższa kwotę określoną zgodnie z ust. 6 powyżej, wówczas wszystkie złożone żądania wykupu są proporcjonalnie redukowane w dół do całkowitej liczby certyfikatów, w taki sposób, aby łączna wartość wykupywanych Certyfikatów po redukcji była możliwie najbliższa, lecz nie przekraczała kwoty określonej zgodnie z ust. 6 powyżej . Niewykupione w związku z redukcją żądań wykupu Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykupione przez Uczestnika na podstawie ponownie złożonego żądania zgodnie z powyższymi postanowieniami.
  2. Fundusz może znieść lub obniżyć opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. Obniżenie lub zniesienie tej opłaty może być uzależnione od liczby Certyfikatów podlegających wykupieniu.
  3. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.ipopema.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Wykupu.
  4. Niezależnie od wykupu dokonywanego w trybie określonym postanowieniami ust. 5 – 9, o ile postanowienia dotyczące emisji Certyfikatów danej serii tak stanowią, Certyfikaty podlegają obligatoryjnemu wykupowi bez konieczności złożenia przez Uczestnika żądania wykupu, na zasadach określonych w ust. 11.
  5. Fundusz dokonuje obligatoryjnego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii na następujących zasadach:

1) Fundusz dokonuje obligatoryjnego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii w Dniu Wyceny wskazanym w postanowieniach Statutu dotyczących emisji danej serii Certyfikatów,

2) wykupowi podlegają wszystkie Certyfikaty danej serii, które nie zostały wykupione zgodnie z trybem, o którym mowa w ust. 5 – 9,

3) cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu Certyfikatów danej serii,

4) Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 12, pobiera opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości do 3 % wartości wypłacanych środków pieniężnych z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych,

5) kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania, których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik,

6) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie po Dniu Wykupu Certyfikatów danej serii, nie później jednak niż w 7 dniu po tym Dniu Wykupu, przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu w formularzu zapisu na Certyfikaty danej serii złożonym Towarzystwu kwoty środków pieniężnych. Uczestnik może dokonać zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o zmianie rachunku bankowego albo formularza aktualizacji danych, udostępnionych na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopema.pl. Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego albo formularz aktualizacji danych Uczestnik może złożyć w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl.

  1. Fundusz może znieść lub obniżyć opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. Obniżenie lub zniesienie tej opłaty może być uzależnione od liczby Certyfikatów podlegających wykupieniu.”

2) w art. 22 dodaje się nowy ustęp 13 w następującym brzmieniu:

„13. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii publikowane jest na stronie internetowej www.ipopema.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Wykupu Certyfikatów danej serii.”

3) w art. 27 ust. 3 zmienia się punkt 1) poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1)       ostatni dzień, w którym odbywa się sesja na GPW, w każdym miesiącu kalendarzowym,”

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

           

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Global Bonds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X