Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 30 czerwca 2016 r.

2016-06-30

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że

Art. 20 ust. 5f statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

5f. W związku z postanowieniem ust. 5a, łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z każdą kolejną Emisją Specjalną, nie może być niższa niż 1 (jeden) PLN. Maksymalna wysokość wpłat do Funduszu w związku z każdą kolejną Emisją Specjalną nie może być wyższa niż iloczyn maksymalnej liczby oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach danej Emisji Specjalnej (MLES) oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego danej Emisji Specjalnej. Wartość MLES określona będzie zgodnie z poniższą formułą: 

1) Wartość MLES jest naliczana, jako suma wartości cząstkowych ustalonych w odniesieniu do każdego Certyfikatu, który istniał w roku obrotowym Funduszu poprzedzającym rok kalendarzowy, w którym następuje Emisja Specjalna, według poniższego wzoru.

Jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: 

  1. WANCI_K / WANCI_12 >= 1,1 oraz
  2. WANCI_K > WANCI_HWM (przy czym warunek ten ma zastosowanie do Emisji Specjalnych począwszy od 2011 r.)

- wówczas:

MLES = max(1; ∑n i=1 (0,18 * [WANCI_1i–WANCI_0i]/ WANCI_1i))

gdzie:

WANCI_K – ostatnia wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny przed ujęciem Zobowiązania z tytułu Emisji Specjalnej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma się rozpocząć dana Emisja Specjalna;

WANCI_12 - wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustalono WANCI_K, lub cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii B – w odniesieniu do 2009 roku;

WANCI_24 –wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustalono WANCI_12;

WANCI_HWM – wyższa z wartości: WANCI_12 lub WANCI_24;

max(A; B) – funkcja zwracająca wyższą z wartości A lub B;

MLES – maksymalna liczba certyfikatów inwestycyjnych oferowanych w ramach danej Emisji Specjalnej;

i – oznaczenie każdego kolejnego Certyfikatu, który istniał w okresie obrotowym, za który naliczana jest wartość MLES, w odniesieniu do każdej serii Certyfikatów;

n – całkowita liczba Certyfikatów, w odniesieniu do których naliczana jest wartość MLES;

WANCI_1i – wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny przed ujęciem  Zobowiązania z tytułu Emisji Specjalnej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma się rozpocząć dana Emisja Specjalna:

(a) określona w Dniu Wyceny, w którym dokonana została wycena wartości Aktywów Netto na Certyfikat na potrzeby faktycznie zrealizowanego wykupu i-tego Certyfikatu albo

(b) WANCI_K – w pozostałych przypadkach;

WANCI_0i – oznacza wyższą z wartości:

(a) cenę emisyjną i-tego Certyfikatu, jeżeli Certyfikat ten został wyemitowany w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym ma się rozpocząć dana Emisja Specjalna,

(b) WANCI_HWM;

2) Okresem obrotowym, za który naliczana jest MLES, jest każdy rok kalendarzowy, w którym działał Fundusz.

3) W związku z emisją specjalną Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz  dokonuje oszacowania wartości zobowiązania, które powstaje w związku  z ustaleniem ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach Emisji Specjalnej poniżej wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny („Zobowiązanie z tytułu Emisji Specjalnej”). Zobowiązanie jest ujmowane w wiarygodnie oszacowanej wartości, która będzie podlegać aktualizacji w kolejnych okresach. Zobowiązanie jest prezentowane w pasywach Funduszu i wpływa na wartość Aktywów Netto. Zobowiązanie z tytułu Emisji Specjalnej wygasa w dniu dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych Emisji Specjalnej.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

           

Ww. zmiana w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X