Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 3 lutego 2017 r.

2017-02-03

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

 1. W art. 20 ustępowi 10 nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„10. Do drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych postanowienia art. 12 – 19 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem art. 16 ust. 5, o ile co innego nie wynika ze Statutu lub Warunków Emisji i uchwał Zgromadzenia Inwestorów dotyczących danej emisji Certyfikatów.”;

 

 1. po art. 20o. dodaje się nowe art. 20p. i art. 20r. o następującym brzmieniu:

„Art 20p. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N.

 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji będzie nie mniej niż 1.135 i nie więcej niż 500.000 Certyfikatów serii N.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii N nie może być niższa niż 190.112,50 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwanaście 50/100) złotych i wyższa niż 83.750.000,00 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.
 3. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1.135 Certyfikaty i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty, z zastrzeżeniem ust. 10. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
 4. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii N będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N.
 5. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii N prowadzi Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem firm inwestycyjnych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub banków krajowych wykonujących działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowych oddziałów instytucji kredytowych, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, w terminach i na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii N. Okres przyjmowania zapisów nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
 6. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii N nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii N nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie.
 7. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii N są gromadzone przez Fundusz na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polskiej w formie przelewu bankowego, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie.
 8. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych serii N powiększają Aktywa Funduszu.
 9. Certyfikaty Inwestycyjne serii N są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N nastąpi poprzez proponowanie nabycia skierowane do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Oferowanie Certyfikatów serii N w każdym przypadku nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie.
 10. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii N będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Propozycja nabycia wskazywać może minimalną lub maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne serii N, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż wskazana w ust. 3, jednakże nie mniej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.
 11. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii N. Opłata manipulacyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 2% iloczynu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które składany jest zapis oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii N. Szczegółowe zasady naliczania, pobierania oraz stawki opłaty manipulacyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim, określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii N.
 12. Dla celów obliczenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 11 zapisy złożone przez jedną osobę będą traktowane jako jeden zapis.
 13. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii N w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.
 14. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii N na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii N.

 

Art 20r. Emisja Specjalna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S4.

 1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne czwartej Emisji Specjalnej będzie nie mniej niż 1 i nie więcej niż 19.107 Certyfikatów serii S4.
 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych serii S4 nie może być niższa niż 1 (jeden) PLN i wyższa niż 19.107,00 (dziewiętnaście tysięcy sto siedem 00/100) PLN i została określona zgodnie z art. 20 ust. 5f. Wartość MLES, o której mowa w art. 20 ust. 5f, w odniesieniu do Emisji Specjalnej serii S4 wynosi 19.107 (dziewiętnaście tysięcy sto siedem).
 3. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 Certyfikat i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.
 4. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S4 zostanie określona w Warunkach Emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii S4. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych serii S4 będzie niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S4. Różnica między ceną emisyjną Certyfikatów Inwestycyjnych serii S4 a Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii S4 będzie wynosiła maksymalnie 166,50 PLN.
 5. Emisja Specjalna serii S4 następuje poprzez imienne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane wyłącznie do podmiotów wskazanych przez Pana Konrada Łapińskiego, Pana Michała Błach, Pana Roberta Przytuła, w sposób który nie będzie powodował uznania Emisji Specjalnej serii S4 za publiczne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.
 6. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii S4 prowadzone będą bezpośrednio przez Towarzystwo w terminie i na zasadach określonych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii S4.
 7. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii S4.
 8. Uczestnik jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii S4 w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty.
 9. Fundusz jest obowiązany wydać przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne serii S4 na warunkach i w sposób określony w Warunkach emisji.”,

 

 1. w art. 22 ust. 5 punktowi 3) nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„3) żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane przez Towarzystwo lub firmy inwestycyjne, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, lub krajowe oddziały instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych powinno być złożone w takim terminie, aby Towarzystwo otrzymało je najpóźniej w następujących dniach:

a) ostatniego Dnia Roboczego miesiąca stycznia, w przypadku Dnia Wykupu przypadającego w marcu tego roku kalendarzowego,

b) ostatniego Dnia Roboczego miesiąca kwietnia, w przypadku Dnia Wykupu przypadającego w czerwcu tego roku kalendarzowego,

c) ostatniego Dnia Roboczego miesiąca lipca, w przypadku Dnia Wykupu przypadającego we wrześniu tego roku kalendarzowego,

d) ostatniego Dnia Roboczego miesiąca października, w przypadku Dnia Wykupu przypadającego w grudniu tego roku kalendarzowego,”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

           

Ww. zmiana w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X