Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 26 stycznia 2017 r.

2017-01-26

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

1) Art. 20 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz może dokonać jednocześnie więcej niż jednej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.”,

2) Art. 20 ust. 5b statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

5b.- Emisje Specjalne oznacza się literą „S” i kolejnymi cyframi arabskimi począwszy od cyfry „1”. Emisje Specjalne przeprowadza się każdego kolejnego roku kalendarzowego, w liczbie nie większej niż jedna Emisja Specjalna w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem że Zgromadzenie Inwestorów wyrazi na nią zgodę. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty każdej kolejnej Emisji Specjalnej, począwszy od roku 2017, przypada każdego 7 dnia następującego po Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 Statutu przypadającym w styczniu każdego roku kalendarzowego.”,

3) w Art. 20 statutu Funduszu skreśla się w całości ust. 5c,

4) Art. 20 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

6.  Emisje Specjalne, o których mowa w ust. 5b dokonywane będą w sposób nie powodujący uznania emisji za publiczne proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.”,

5) Art. 20 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

7.  Z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu, cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych drugiej i następnych emisji nie może być niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie Inwestorów, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestników, może zadecydować o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, w przypadku której cena emisyjna będzie niższa, niż określona w sposób powyższy, określając jednocześnie wartość różnicy. W odniesieniu do Emisji Specjalnych, o których mowa w ust. 5b, stosuje się zasady określone w ust. 5e.”,

6)  Art. 20 ust. 8 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7, maksymalna wysokość różnicy między Wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji a ceną emisyjną Certyfikatu kolejnej emisji, zostanie określona zgodnie ze Statutem, w wysokości określonej w sposób wskazany w ust. 7, przed dokonaniem danej emisji Certyfikatów, w odniesieniu do każdej kolejnej emisji Certyfikatów osobno. W odniesieniu do Emisji Specjalnych, o których mowa w ust. 5b, stosuje się zasady określone w ust. 5e.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

           

Ww. zmiana w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X