Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-02

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) Art. 1 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.), zwanej dalej “Ustawą”, emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt. 39 Ustawy.”,       

2) Art. 3 pkt 6) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

6) Depozytariusz – podmiot wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu.”,

 

3) w Art. 3 statutu Funduszu po pkt 8) dodaje się pkt 8a) w następującym brzmieniu:      

8a) Ekspozycja AFI - rozumie się przez to ekspozycję związaną z wszelkimi strukturami finansowymi lub prawnymi, obliczoną zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7 i zgodnie z metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.”, 

 

4) Art. 3 pkt 19) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

19) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.).”,

           

5) w Art. 3 statutu Funduszu po pkt 19) dodaje się pkt 19a) w następującym brzmieniu:  

19a) Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.).”,

           

6) w art. 7 ust. 1 pkt 3) po lit. g) dodaje się (odpowiednio) lit. h) i lit. i) w następującym brzmieniu:            

h) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,    

i) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenie jego spraw przez zarządzającego z UE (przez co rozumie się osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).”,

 

7) Art. 9 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Depozytariuszem Funduszu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18.”,         

 

8) w Art. 9 statutu Funduszu skreśla się w całości ust. 2,

           

9) w art. 9 statutu Funduszu po ust. 3 dodaje się (odpowiednio) ust. 4, ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:          

4. Depozytariusz może zawierać umowy dotyczące powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji Depozytariusza dotyczących przechowywania Aktywów Funduszu na zasadach określonych w Ustawie oraz umowie o pełnienie funkcji depozytariusza.

5. Fundusz może zawierać umowy z Depozytariuszem.    

6. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności za utratę instrumentów finansowych, będących papierami wartościowymi stanowiącymi Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 5 i art. 5a Ustawy o obrocie, przez przedsiębiorcę zagranicznego, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania tych Aktywów, który nie posiada zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie przedmiotu objętego zakresem takiego powierzenia i nie podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu ani nie spełnia równoważnych wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej, jeżeli wykaże, że zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 81l ust. 2 pkt. 2) – 5) Ustawy.”,

           

10) Art. 24 ust. 11 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

11. Z inwestycją w Instrumenty Pochodne związane są następujące rodzaje ryzyk, które są mierzone przez Fundusz nie rzadziej niż na moment zawarcia transakcji, w każdym Dniu Wyceny w którym Fundusz posiada zaangażowanie w Instrumenty Pochodne:      

1) w przypadku wszystkich rodzajów Instrumentów Pochodnych: ryzyko zmienności Bazy Instrumentu Pochodnego, ryzyko operacyjne, ryzyko rozliczenia transakcji, ryzyko płynności Instrumentów Pochodnych, ryzyko prawne,      

2) w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: ryzyko kontrahenta, o którym mowa w ust. 12 i 13.”,        

 

11) Art. 24 ust. 13 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.),”,        

 

12) Art. 24 ust. 17 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 17. Fundusz ustala wartość maksymalnego zaangażowania w Instrumenty Pochodne (w tym  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) jako sumę wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wartości bezwzględnych pozycji długich oraz wartości bezwzględnych pozycji krótkich, na każdym z Instrumentów Pochodnych. Wartość maksymalnego zaangażowania w Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) wyliczona zgodnie ze zdaniem poprzedzającym nie może przekroczyć wartości 300 % wartości Aktywów Netto Funduszu.”,    

 

13) w Art. 24 statutu Funduszu po ust. 23 dodaje się ust. 24 w następującym brzmieniu:           

24. Limit Ekspozycji AFI  określony jest w procedurach obowiązujących w Towarzystwie.”,   

 

14) Art. 25 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przynajmniej jedno z państw członkowskich lub państw należących do OECD.”,    

 

15) Art. 34 ust. 1 pkt 10) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

10) koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu wykonywania funkcji Depozytariusza Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza,”,  

 

16) Art. 38 ust. 1 pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:          

3) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu,”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

           

Zmiany w statucie funduszu IPOPEMA TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  wskazane punktach 1)-9) oraz 15) i 16) powyżej wchodzą w życie z dniem opublikowania niniejszego ogłoszenia. Zmiany wskazane w punktach 10)-14) powyżej wchodzą w życie z dniem 2 marca 2017 roku.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X