Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 2 grudnia 2016 r.

2016-12-02

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1) Art. 3 pkt 8) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

8) Depozytariusz – podmiot wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu.”, 

 

2) Art. 3 pkt 25) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

25) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.).”,

           

3) Art. 3 pkt 26) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
26) Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.).”,

           

4) Art. 7 ust. 1 pkt 3) lit. d) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:     

d) zmiany statutu Funduszu i określenia terminu wejścia w życie tych zmian, o ile Towarzystwo postanowi o poddaniu tych zmian pod głosowanie Zgromadzeniu Inwestorów,”,

           

5) w art. 7 ust. 1 pkt 3) po lit. d) dodaje się (odpowiednio) lit. e) i lit. f) w następującym brzmieniu:            

e) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,    

f) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenie jego spraw przez zarządzającego z UE (przez co rozumie się osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).”,

           

6) Art. 9 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Depozytariuszem Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78.”,

           

7) w Art. 9 statutu Funduszu skreśla się w całości ust. 2,

           

8) w Art. 9 po ust. 3 statutu Funduszu dodaje się (odpowiednio) ust. 4, ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:          

4. Depozytariusz może zawierać umowy dotyczące powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji Depozytariusza dotyczących przechowywania Aktywów Funduszu na zasadach określonych w Ustawie oraz umowie o pełnienie funkcji depozytariusza.

5. Fundusz może zawierać umowy z Depozytariuszem.    

6. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności za utratę instrumentów finansowych, będących papierami wartościowymi stanowiącymi Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 5 i art. 5a Ustawy o obrocie, przez przedsiębiorcę zagranicznego, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania tych Aktywów, który nie posiada zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie przedmiotu objętego zakresem takiego powierzenia i nie podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu ani nie spełnia równoważnych wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej, jeżeli wykaże, że zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 81l ust. 2 pkt. 2) – 5) Ustawy.”,

           

9) w Art. 25 po ust. 15 statutu Funduszu dodaje się ust. 15a w następującym brzmieniu:           

15a.   Limit Ekspozycji AFI  określony jest w procedurach obowiązujących w Towarzystwie.”,          

 

10) Art. 25 ust. 18 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233),”,   

 

11) Art. 25 ust. 34 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 34. Fundusz nie będzie lokować swoich Aktywów w świadectwa tymczasowe, o których mowa w art. 335 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, ze zm.).”,  

 

12) Art. 26 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przynajmniej jedno z państw członkowskich lub państw należących do OECD.”,    

 

13) Art. 34 ust. 1 pkt 9) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

9) koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu wykonywania funkcji Depozytariusza Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza,”,  

 

14) Art. 38 ust. 1 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu,”,          

 

15) Art. 42 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3) lit. d).”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.      

 

Zmiany w statucie funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego określone w pkt 1)-8) oraz 13)-15) powyżej wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zmiany określone w pkt 9)-12) powyżej wchodzą w życie z dniem 2 marca 2017 roku.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X