Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 10 lutego 2016 r.

2016-02-10

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA OPPORTUNITY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że

 

1)        art. 5 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu Towarzystwa albo jednego członka zarządu Towarzystwa łącznie z jednym z prokurentów łącznych. Towarzystwo jest uprawnione do ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu.”. 

2)        art. 24 ust. 9 pkt 1) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:        

„a) w przypadku gdy Instrumentem Bazowym są Instrumenty Rynku Pieniężnego, indeksy, kursy walut lub stopy procentowe - podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,”,     

3)        art 24 ust. 9 pkt 3) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:         

"a) indeksy,",           

4)        art 24 ust. 10 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:     

"1) indeksy,",           

5)        w art. 25 statutu Funduszu skreśla się w całości ustęp 13,        

6)        art. 34 ust. 3 pkt 5) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:      

"5) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 70.000 zł w roku kalendarzowym.".

 

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

 

Zmiana w statucie IPOPEMA OPPORTUNITY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wskazane w pkt 1)-5) wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zmiana wskazana w pkt 6) wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X