Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 10 lutego 2016 r.

2016-02-10

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1)        art. 5 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu Towarzystwa albo jednego członka zarządu Towarzystwa łącznie z jednym z prokurentów łącznych. Towarzystwo jest uprawnione do ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu.”. 

2)        art. 25 ust. 9 pkt 1) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:         

"a) w przypadku gdy Instrumentem Bazowym są Instrumenty Rynku Pieniężnego, indeksy, kursy walut lub stopy procentowe - podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,",    

3)        art. 25 ust. 9 pkt 3) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:         

"a) indeksy,",           

4)        art. 25 ust. 11 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:     

"1) indeksy,".       

 

  

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

           

Zmiana w statucie IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wskazana w pkt 1) wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zmiany wskazane w pkt 2) – 4) wchodzą w życie z dniem 10 maja 2016 r.

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X