Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 1 października 2015 r.

2015-10-01

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA OPPORTUNITY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że art. 35 ust. 6 – 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

„6. Wynagrodzenie zmienne obciąża Aktywa Funduszu i jest naliczane, w odniesieniu do każdego Certyfikatu, według poniższego wzoru:                                                                                 

WZ =   (max {0; 0,15 * [WANCI_1i – WANCI_0i * (1 +BENCHi * Ti/365)]})              

gdzie:                                                                                                                                            

max(A; B) - funkcja zwracająca wyższy z zadanych argumentów A lub B;                     

WZ - wartość wynagrodzenia zmiennego;                                                                            

i - oznaczenie każdego kolejnego Certyfikatu, który istniał w okresie obrotowym, za który naliczane jest wynagrodzenie zmienne, w odniesieniu do każdej serii Certyfikatów;                     

n - całkowita liczba Certyfikatów, w odniesieniu do których naliczane jest wynagrodzenie zmienne;                                                                                                                                                      

WANCI_1i - wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego, w późniejszej z dat, w której istniał i-ty Certyfikat:                                          

WANCI_0i - oznacza jedną z wartości:                                                                                 

a) cenę emisyjną i-tego Certyfikatu albo wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni Dzień Wyceny kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy, za który liczone jest wynagrodzenie zmienne, w zależności od tego, która z wartości jest wyższa - jeżeli w kwartał kalendarzowy, za który obliczane jest wynagrodzenie zmienne miała miejsce emisja tegoż Certyfikatu albo

b) wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni Dzień Wyceny kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy, za który liczone jest wynagrodzenie zmienne - w pozostałych przypadkach;

BENCHi – wyrażona w procentach trzykrotności stopy referencyjnej w wysokości stawki WIBOR dla pożyczek 12-miesięcznych z dnia ustalenia WANCI_0i dla danego i-tego Certyfikatu. W przypadku gdy trzykrotność stopy referencyjnej, o której mowa powyżej, jest większa niż 10%, BENCHi przyjmuje wartość 10% w skali roku. W przypadku gdy trzykrotność stopy referencyjnej, o której mowa powyżej, jest mniejsza niż 4%, BENCHi przyjmuje wartość 4% w skali roku.                                  

Ti - liczba dni kalendarzowych od Dnia Wyceny odpowiadającego WANCI_0 (odpowiednio, dnia przydziału Certyfikatu albo ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego kwartału kalendarzowego) do Dnia Wyceny odpowiadającego WANCI_1 (odpowiednio, Dnia Wykupu lub ostatniego Dnia Wyceny w danym kwartale kalendarzowym) w odniesieniu do i-tego Certyfikatu.       

7. Okresem obrotowym, za który naliczane jest wynagrodzenie zmienne, jest każdy kwartał kalendarzowy, w którym działał Fundusz. Okresem obrotowym dla naliczonego wynagrodzenia zmiennego od umorzonych certyfikatów inwestycyjnych jest miesiąc kalendarzowy.

8. Fundusz w każdym Dniu Wyceny tworzy rezerwę na wynagrodzenie zmienne.

9. Wynagrodzenie zmienne jest pobierane przez Towarzystwo z Aktywów Funduszu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu, za który zostało naliczone.”.

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.       

           

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA OPPORTUNITY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X