Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 1 października 2015 r.

2015-10-01

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianie w statucie funduszu TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

1. W art. 22 ust. 5 pkt 1) – 3) otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1) z zastrzeżeniem poniższych punktów, Fundusz dokonuje wykupu cztery razy w roku kalendarzowym, w następujących dniach: ostatnim Dniu Roboczym przypadającym w miesiącu marcu, ostatnim Dniu Roboczym przypadającym w miesiącu czerwcu, ostatnim Dniu Roboczym przypadającym w miesiącu wrześniu, ostatnim Dniu Roboczym przypadającym w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego („Dzień Wykupu”),

2) wykup Certyfikatów Inwestycyjnych nie wymaga odrębnej uchwały Towarzystwa lub Zgromadzenia Inwestorów,

3) Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa albo w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl, jak również przesłać na adres Towarzystwa. Żądanie wykupu powinno zostać złożone (doręczone Towarzystwu), najpóźniej w następujących dniach:

a) ostatniego Dnia Roboczego miesiąca stycznia, w przypadku Dnia Wykupu przypadającego w marcu tego roku kalendarzowego,

b)ostatniego Dnia Roboczego miesiąca kwietnia, w przypadku Dnia Wykupu przypadającego w czerwcu tego roku kalendarzowego,

c) ostatniego Dnia Roboczego miesiąca lipca, w przypadku Dnia Wykupu przypadającego we wrześniu tego roku kalendarzowego,

d) ostatniego Dnia Roboczego miesiąca października, w przypadku Dnia Wykupu przypadającego w grudniu tego roku kalendarzowego,”;

 

2. W art. 22 ust. 5 po pkt 3) dodaje się nowy pkt 3a) o następującym brzmieniu:

„3a) Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz datę Dnia Wykupu. W przypadku żądań wykupu przesyłanych na adres Towarzystwa, podpis Uczestnika powinien zostać poświadczony przez notariusza (pod rygorem nieważności). Żądanie wykupu złożone lub otrzymane przez Towarzystwo po terminie wskazanym powyżej nie jest realizowane,”;

 

3. W art. 22 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Z zastrzeżeniem zdania następnego, liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupowanych w każdym kolejnym Dniu Wykupu nie może przekroczyć 15% wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych istniejących w danym Dniu Wykupu. Towarzystwo może podjąć decyzję o wykupieniu w danym Dniu Wykupu większej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych niż wynikająca z ograniczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”;

 

4. W art. 26 ust. 3 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) ostatni Dzień Roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym,”;

 

5. W art. 35 ust. 2 i 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie za zarządzanie obciąża Aktywa Funduszu i wynosi 0,15 % w skali miesiąca kalendarzowego, od Wartości Aktywów Netto Funduszu obliczonej w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie Towarzystwa będzie wypłacane ze środków Funduszu w okresach miesięcznych, do piętnastego dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w każdym miesiącu kalendarzowym będą wartości obliczone w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego miesiąca kalendarzowego.”;

 

6. W art. 35 skreśla się ust. 4.

 

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.              

 

W/w zmiana w statucie TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X