Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 1 grudnia 2017 r., która wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2018 roku

2017-12-01

 

UWAGA:

zmiany w statucie funduszu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

 

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie funduszu IPOPEMA Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

 

1)        tytuł statutu – w związku ze zmianą nazwy funduszu – otrzymuje nowe następujące brzmienie:     

„STATUT IPOPEMA MULTI-ASSET Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”     

2)    art. 1 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:      

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą „IPOPEMA Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”, lub nazwą skróconą „IPOPEMA Multi-Asset FIZ”, zwany dalej w Statucie “Funduszem”.”           

3)    w art. 3 statutu Funduszu po pkt 4) dodaje się pkt 4a) w następującym brzmieniu:         

„4a)  Baza Towarowych Instrumentów Pochodnych, Towarowy Instrument Bazowy – oznaczone co do gatunku rzeczy, określone rodzaje energii, mierniki i limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Towarowego Instrumentu Pochodnego;”    

4)    w art. 3 statutu Funduszu po pkt 5) dodaje się pkt 5a) w następującym brzmieniu:         

„5a)  CCP – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 14 tego rozporządzenia, albo uznany przez Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na podstawie art. 25 tego rozporządzenia;”          

5)    w art. 3 statutu Funduszu po pkt 6) dodaje się pkt 6a) w następującym brzmieniu:         

„6a)  Dłużne Papiery Wartościowe – następujące papiery wartościowe (inne niż Instrumenty Rynku Pieniężnego): bony skarbowe, obligacje, weksle, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu;”            

6)    art. 3 pkt 9a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„9a) Ekspozycja AFI rozumie się przez to ekspozycję związaną z wszelkimi strukturami finansowymi lub prawnymi, obliczoną zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7 i zgodnie z metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia.”  

7)    art. 3 pkt 15) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„15) Kontrahent podmiot będący stroną umowy z Funduszem, której przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.”    

8)    w art. 3 statutu Funduszu po pkt 16) dodaje się pkt 16a) w następującym brzmieniu:     

„16a)       Rozporządzenie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. U. UE. L. 2013.83.1 z dnia 22 marca 2013 r.);”       

9)    art. 3 pkt 18) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„18) Statut Statut IPOPEMA Multi-Asset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.”         

10)  w art. 3 statutu Funduszu po pkt 18) dodaje się pkt 18a) w następującym brzmieniu:     

„18a)       Towarowe Instrumenty Pochodne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych;”            

11)  art. 22 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„6. Wykupienie Certyfikatów nastąpi z uwzględnieniem wartości aktywów płynnych w Dniu Wykupu, na które składają się środki pieniężne oraz lokaty określone w art. 25 ust. 1 pkt 2, 5 i 7, do ich wysokości. W przypadku, gdy wartość aktywów płynnych uniemożliwia pełną realizację wszystkich żądań wykupu, wówczas wszystkie złożone żądania wykupu są proporcjonalnie redukowane w dół do całkowitej liczby certyfikatów, w taki sposób, aby łączna wartość wykupywanych Certyfikatów po redukcji była możliwie najbliższa, lecz nie przekraczała wartości aktywów płynnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Niewykupione Certyfikaty w związku z brakiem aktywów płynnych, mogą być wykupione przez Uczestnika na podstawie ponownie złożonego żądania zgodnie z powyższymi postanowieniami.”   

12)  art. 24 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„2. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów Funduszu w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat, w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych w art. 25 ust. 1, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Na zasadach opisanych w Statucie, Fundusz będzie mógł otwierać ekspozycję na rynki akcji bezpośrednio lub poprzez otwieranie pozycji w kontraktach  terminowych, opcjach lub kontraktach forward oraz na rynkach, metali, surowców  energetycznych i towarów rolnych poprzez otwieranie pozycji w kontraktach  terminowych, opcjach lub kontraktach forward. Fundusz będzie lokować Aktywa Funduszu zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz lokując Aktywa Funduszu dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.”    

13)  art. 25 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„1. Fundusz może lokować Aktywa w:  

1) papiery wartościowe,  

2) Instrumenty Rynku Pieniężnego,  

3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,

4) Towarowe Instrumenty Pochodne,

5) waluty,  

pod warunkiem, że są zbywalne,

6) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, oraz  

7) depozyty.  

2. Lokowanie Aktywów Funduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i warranty subskrypcyjne opiera się na:  

1)  ocenie koniunktury i perspektyw sektora lub branży, w której działa emitent,  

2) ocenie pozycji konkurencyjnej emitenta,

3) analizie technicznej cen akcji lub praw poboru,  

4) ocenie możliwości osiągnięcia stopy zwrotu istotnie przewyższającej stopę inflacji w długim okresie,  

5) ocenie sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji i wzrostu gospodarczego,  

6) ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej, w szczególności w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu.  

3. Dokonując lokat wskazanych w ust. 2, Fundusz lokuje środki długoterminowo w takie instrumenty finansowe, których wzrost wartości jest prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej. W szczególności Fundusz będzie inwestował w akcje spółek, koncentrujących się na kreowaniu wartości dla właścicieli w szczególności poprzez ponadprzeciętną, na tle swojej branży, dynamikę dochodów lub udziału w rynku, w których, w momencie nabywania akcji przez Fundusz, nie występują konflikty pomiędzy istotnymi akcjonariuszami lub w obrębie władz statutowych, oraz które to spółki, według kryteriów określonych przez Fundusz, mogą osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach.  

4. Lokowanie Aktywów Funduszu w inne instrumenty niż wskazane w ust. 2, opiera się na:  

1) w przypadku Dłużnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego: ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej emitenta (analiza fundamentalna), technicznej ocenie perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych,  

2) w przypadku walut obcych i depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania,  -

3) w przypadku Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – zasadach określonych w ust. 5-21 i 32,  

4) w przypadku Towarowych Instrumentów Pochodnych – zasadach określonych w ust. 22-32,

5) w przypadku jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą: ocenie wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, ocenie stopnia ryzyka braku płynności lokaty w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, poziomu opłat pobieranych od uczestników funduszu.  

5. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zwiększania rentowności portfela inwestycyjnego.  

6. Fundusz, zawierając umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, może zawierać takie umowy w związku z istniejącymi jak i przyszłymi lokatami Funduszu. Fundusz będzie lokował Aktywa Funduszu wyłącznie w następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne: opcje, kontrakty terminowe, kontrakty na różnicę, swapy, umowy forward.

7. Fundusz zawierając umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego kieruje się następującymi kryteriami:  -

1) płynności,

2) ceny,

3) dostępności,

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym, 

5) dopasowania charakterystyki Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu.

8. Umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawierane w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Funduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

1) jako substytut lokaty w Instrument Bazowy,  

2) jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania Instrumentu Bazowego,  

3) jeśli nabycie Instrumentu Pochodnego będzie szczególnie korzystne lub tańsze niż odpowiadające temu nabycie Instrumentu Bazowego,

4) jeśli sprzedaż Instrumentu Pochodnego będzie szczególnie korzystna lub tańsza niż odpowiadająca temu sprzedaż Instrumentu Bazowego znajdującego się w portfelu.   

9. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:  

1) stroną transakcji jest:

a) w przypadku gdy Instrumentem Bazowym są Instrumenty Rynku Pieniężnego, indeksy giełdowe, kursy walut lub stopy procentowe podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,  

b) w przypadku gdy Instrumentem Bazowym są papiery wartościowe lub inne prawa majątkowe podmiot, który zamierza nabyć od Funduszu papiery wartościowe lub prawa  majątkowe lub podmiot posiadający lub emitujący dane papiery wartościowe lub prawa majątkowe, od którego Fundusz zamierza nabyć te papiery wartościowe lub prawa  majątkowe,  

2) instrumenty te każdego Dnia Wyceny podlegają możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej,  

3) Bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy,  

b) papiery wartościowe lub inne prawa majątkowe,  

c) instrumenty rynku pieniężnego,  

d) kursy walut,  

e) stopy procentowe.  

10. Fundusz może dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne inne niż Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których Bazę Instrumentu Pochodnego stanowią:

1) indeksy giełdowe,  

2) akcje,

3) Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,

4) waluty obce,  

5) stopy procentowe.  

11. Z inwestycją w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, związane są następujące rodzaje ryzyk, które są mierzone przez Fundusz nie rzadziej niż raz na kwartał:  

1) w przypadku wszystkich rodzajów Instrumentów Pochodnych:  

a) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny Instrumentu Bazowego monitorowane jest poprzez pomiar wartości różnicy pomiędzy wyceną rynkową Instrumentu Pochodnego a jego wyceną modelową i mierzone jest poprzez pomiar procentowego udziału w Aktywach Funduszu iloczynu tej różnicy i liczby otwartych przez Fundusz pozycji w tym Instrumencie Pochodnym,  

b) ryzyko rozliczenia transakcji monitorowane jest poprzez pomiar wartości otwartych pozycji w  kontraktach terminowych oraz pomiar wartości rynkowej opcji stanowiących lokaty Funduszu – w odniesieniu do każdego Kontrahenta (w tym izby rozliczeniowej) i każdego Instrumentu Pochodnego z osobna i mierzone jest jako procentowy udział wartości otwartych pozycji w Aktywach Funduszu – w odniesieniu do każdego Kontrahenta i każdego Instrumentu Pochodnego z osobna,

c) ryzyko płynności Instrumentów Pochodnych notowanych na Aktywnych Rynkach monitorowane jest poprzez analizę średniego dziennego wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym oraz analizę liczby otwartych pozycji w danym Instrumencie Pochodnym i mierzone jest jako relacja liczby otwartych pozycji w danym Instrumencie Pochodnym w portfelu inwestycyjnym Funduszu do średniego dziennego wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym na Aktywnym Rynku w czasie 20 poprzednich sesji notowań, a także jako relacja liczby otwartych pozycji w danym Instrumencie Pochodnym w portfelu inwestycyjnym Funduszu do liczby otwartych pozycji w danym Instrumencie Pochodnym na Aktywnym Rynku,  

d) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych związane z zawieraniem umów dotyczących Instrumentów Pochodnych mierzone jest poprzez pomiar procentowego udziału w portfelu inwestycyjnym Funduszu sumarycznej wartości depozytów zabezpieczających pomniejszonej o wartość depozytów zabezpieczających pozycji przeciwnych, powiększonej  o niezrealizowany zysk na otwartych pozycjach i pomniejszonej o niezrealizowaną stratę na otwartych pozycjach oraz powiększonej o wartość rynkową opcji,  

2) w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: ryzyko Kontrahenta, o którym mowa w ust. 17 i 18.  

12. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym w Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza się zgodnie z metodą stosowaną do obliczania Ekspozycji AFI poprzez przeliczenie każdego takiego instrumentu na równoważną pozycję z tytułu jego Instrumentu Bazowego przy użyciu metodyk przeliczania określonych w art. 10 Rozporządzenia oraz metod określonych w załączniku I pkt 4-9 i 14 Rozporządzenia.  

13. Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w ust. 17 – 20, Fundusz uwzględnia kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, ustaloną przy użyciu metod określonych w art. 8 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia, według następujących zasad:  

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania albo uprawnienia do sprzedaży papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub walut albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne przyjmuje się ze znakiem ujemnym;  

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania albo uprawnienia do zakupu papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub walut albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne przyjmuje się ze znakiem dodatnim.  

14. Z zastrzeżeniem ust. 15, wartość Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wyznacza się jako równoważną pozycję z tytułu Instrumentów Bazowych, przy zastosowaniu zasad wyceny określonych przez Fundusz dla składnika lokat stanowiącego Bazę Instrumentów Pochodnych.  

15. Wartość Bazy Instrumentu Pochodnego opartego o indeks giełdowy wyznacza się jako równoważną pozycję z tytułu Instrumentów Bazowych ustalaną jako iloczyn jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego Instrumentu Pochodnego oraz wartości (kursu) indeksu, ustalanej przy zastosowaniu zasad, o których mowa w art. 28 Statutu.  

16. Z zastrzeżeniem art. 26 ust. 11, maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne), obliczone zgodnie z metodą stosowaną do obliczania Ekspozycji AFI poprzez przeliczenie każdego takiego instrumentu na równoważną pozycję z tytułu jego Instrumentu Bazowego przy użyciu metodyk przeliczania określonych w art. 10 Rozporządzenia oraz metod określonych w załączniku I pkt 4-9 i 14 Rozporządzenia, nie może przekroczyć 300% wartości Aktywów Netto Funduszu.  

17. Fundusz przed zawarciem transakcji mającej za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne ustala wartość ryzyka Kontrahenta.

18. Wartość ryzyka Kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym Kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Dla potrzeb wyznaczania wartości ryzyka Kontrahenta, przy ustalaniu niezrealizowanego zysku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym Kontrahentem, wartość ryzyka Kontrahenta może być wyznaczana jako dodatnia różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile:  

1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2177 z późn. zm.),  

2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca równoważność salda wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne,  

3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować rozwiązanie tej umowy,  

4) warunki, o których mowa w pkt 1) – 3), nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze stron umowy ramowej.  

19. Wartość ryzyka danego Kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym Kontrahentem nie może przekraczać 10% wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli Kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny lub jeżeli transakcja jest rozliczana przez CCP – 20% wartości Aktywów Funduszu. Wartość ryzyka Kontrahenta w transakcji Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi dla pojedynczej transakcji zawartej z danym Kontrahentem nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli Kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny lub jeżeli transakcja jest rozliczana przez CCP – 20% wartości Aktywów Funduszu.  

20. Wartość ryzyka Kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą wartości ryzyka Kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:  

1) Kontrahent ustanowi na rzecz Funduszu, w związku z tą transakcją, zabezpieczenie w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub Instrumentach Rynku Pieniężnego,  

2) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i wartości środków pieniężnych przyjętych przez Fundusz jako zabezpieczenie ustalana będzie każdego Dnia Wyceny i stanowić będzie co najmniej równowartość wartości ryzyka Kontrahenta w tej transakcji,  

3) środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie będą lokowane wyłącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo należące do OECD, bank centralny państwa członkowskiego lub Europejski Bank Centralny lub w depozyty, o których mowa w art. 145 ust. 5 Ustawy.

21. Papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego, stanowiący zabezpieczenie, powinien spełniać łącznie następujące warunki:  

1) jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo należące do OECD, bank centralny państwa członkowskiego lub Europejski Bank Centralny,  

2) istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób ciągły,

3) jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot:   

a) nienależący do grupy kapitałowej Kontrahenta, albo  

b) należący do grupy kapitałowej Kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru wartościowego lub Instrumentu Rynku Pieniężnego na takim samym poziomie, jak w przypadku, gdyby papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego był zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w lit a),  

4) ewentualne nabycie przez Fundusz praw z papieru wartościowego lub Instrumentu Rynku Pieniężnego w wyniku realizacji zabezpieczeń na dzień przyjęcia zabezpieczenia nie spowoduje naruszenia art. 145–149 oraz art. 151a Ustawy.

22. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Towarowe Instrumenty Pochodne w celu zwiększenia rentowności portfela inwestycyjnego Funduszu. Dokonywanie lokat w Towarowe Instrumenty Pochodne będzie miało na celu zwiększenie rentowności portfela inwestycyjnego Funduszu.  

23. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot następujące Towarowe Instrumenty Pochodne: opcje, kontrakty terminowe, kontrakty na różnicę, swapy, umowy forward, dla których bazę stanowić mogą:  

1) metale szlachetne: złoto, srebro, platyna, pallad;  

2) metale kolorowe: aluminium, cyna, cynk, miedź, nikiel, ołów, stal;

3) surowce energetyczne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny, benzyna, olej napędowy, olej opałowy;  

4) surowce rolne: pszenica, soja, kukurydza, ryż, kawa, cukier, bawełna, kakao, kauczuk, drewno, sok pomarańczowy.

24. Fundusz zawierając umowy mające za przedmiot Towarowe Instrumenty Pochodne kieruje się następującymi kryteriami:  

1) płynności,  

2) ceny,  

3) dostępności,  

4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym,  

5) dopasowania charakterystyki Towarowego Instrumentu Pochodnego do polityki inwestycyjnej.  

25. Umowy mające za przedmiot Towarowe Instrumenty Pochodne mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Funduszu w następujących sytuacjach i dla osiągnięcia poniższych celów:  

1) dążenie do ograniczenia wahań Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny,  

2) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, także poprzez wykorzystanie efektu dźwigni.   

26. Fundusz może zawierać transakcje, których przedmiotem są Towarowe Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że utrzymuje taką część Aktywów, która pozwala na realizację transakcji. Aktywa te obejmują w szczególności papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe.  

27. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się zgodnie z metodą stosowaną do obliczania Ekspozycji AFI poprzez przeliczenie każdego takiego instrumentu na równoważną pozycję z tytułu jego Towarowego Instrumentu Bazowego przy użyciu metodyk przeliczania określonych w art. 10 Rozporządzenia oraz metod określonych w załączniku I pkt 4-9 i 14 Rozporządzenia.  

28. Wartość Bazy Towarowego Instrumentu Pochodnego wyznacza się jako równoważną pozycję z tytułu Towarowych Instrumentów Bazowych ustalaną jako iloczyn jednostki pieniężnej (mnożnika) zgodnie ze standardem danego Towarowego Instrumentu Pochodnego oraz wartości (kursu) tego Towarowego Instrumentu Bazowego właściwego dla danego Towarowego Instrumentu Pochodnego.  

29. Z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 11, maksymalne zaangażowanie Funduszu w Towarowe Instrumenty Pochodne, obliczone zgodnie z metodą stosowaną do obliczania Ekspozycji AFI poprzez przeliczenie każdego takiego instrumentu na równoważną pozycję z tytułu jego Towarowego Instrumentu Bazowego przy użyciu metodyk przeliczania określonych w art. 10 Rozporządzenia oraz metod określonych w załączniku I pkt 4-9 i 14 Rozporządzenia, nie może stanowić łącznie więcej niż 300% wartości Aktywów Netto Funduszu.  

30. Przy wyliczaniu limitu, o którym mowa w ust. 29, Fundusz uwzględnia kwotę zaangażowania w Towarowe Instrumenty Pochodne, ustaloną przy użyciu metod określonych w art. 8 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia, według następujących zasad:  

1) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania albo uprawnienia do sprzedaży Towarowych Instrumentów Bazowych albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – kwotę zaangażowania w Towarowy Instrument Pochodny przyjmuje się ze znakiem ujemnym;  

2) w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w Towarowych Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania albo uprawnienia do zakupu Towarowych Instrumentów Bazowych albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji – kwotę zaangażowania w Towarowy Instrument Pochodny przyjmuje się ze znakiem dodatnim.  

31. Z inwestycją w Towarowe Instrumenty Pochodne, związane są następujące rodzaje ryzyk, które są mierzone przez Fundusz nie rzadziej niż raz na kwartał:  

1) ryzyko niedopasowania wyceny Towarowego Instrumentu Pochodnego do wyceny Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych monitorowane jest poprzez pomiar wartości różnicy pomiędzy wyceną rynkową Towarowego Instrumentu Pochodnego a jego wyceną modelową i mierzone jest poprzez pomiar procentowego udziału w Aktywach Funduszu iloczynu tej różnicy i liczby otwartych przez Fundusz pozycji w tym Towarowym Instrumencie Pochodnym,

2) ryzyko rozliczenia transakcji monitorowane jest poprzez pomiar wartości otwartych pozycji w  kontraktach terminowych oraz pomiar wartości rynkowej opcji stanowiących lokaty Funduszu – w odniesieniu do każdego Kontrahenta (w tym izby rozliczeniowej) i każdego Towarowego Instrumentu Pochodnego z osobna i mierzone jest jako procentowy udział wartości otwartych pozycji w Aktywach Funduszu – w odniesieniu do każdego Kontrahenta i każdego Towarowego Instrumentu Pochodnego z osobna,  

3) ryzyko płynności Towarowych Instrumentów Pochodnych notowanych na Aktywnych Rynkach monitorowane jest poprzez analizę średniego dziennego wolumenu obrotu danym Towarowym Instrumentem Pochodnym oraz analizę liczby otwartych pozycji w danym Towarowym Instrumencie Pochodnym i mierzone jest jako relacja liczby otwartych pozycji w danym Towarowym Instrumencie Pochodnym w portfelu inwestycyjnym Funduszu do średniego dziennego wolumenu obrotu danym Towarowym Instrumentem Pochodnym na Aktywnym Rynku w czasie 20 poprzednich sesji notowań, a także jako relacja liczby otwartych pozycji w danym Towarowym Instrumencie Pochodnym w portfelu inwestycyjnym Funduszu do liczby otwartych pozycji w danym Towarowym Instrumencie Pochodnym na Aktywnym Rynku,  

4)ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych związane z zawieraniem umów dotyczących Towarowych Instrumentów Pochodnych mierzone jest poprzez pomiar procentowego udziału w portfelu inwestycyjnym Funduszu sumarycznej wartości depozytów zabezpieczających pomniejszonej o wartość depozytów zabezpieczających pozycji przeciwnych, powiększonej  o niezrealizowany zysk na otwartych pozycjach i pomniejszonej o niezrealizowaną stratę na otwartych pozycjach oraz powiększonej o wartość rynkową opcji.  

32. W pozostałym zakresie, w odniesieniu do lokat o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 48a Ustawy oraz art. 154 ust. 6 Ustawy.  

33.Wartość Ekspozycji AFI, wyliczona poprzez zastosowanie metody zaangażowania, w sposób określony Rozporządzeniem oraz Ustawą, nie może przekroczyć 400% wartości Aktywów Netto Funduszu.  

34. Fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży papierów wartościowych, w rozumieniu art. 151a ust. 1 Ustawy. Łączna wartość papierów wartościowych jednego emitenta będących przedmiotem krótkiej sprzedaży nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Funduszu. Fundusz uwzględnia papiery wartościowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów Ustawy w ten sposób, że ustala dla każdego papieru wartościowego odrębnie różnicę między wartością papierów wartościowych będących w portfelu inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego a wartością takich samych papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego papieru wartościowego.  

35. Przedmiotem lokat Funduszu mogą być kategorie lokat wskazane w ust. 1 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na zagranicznych rynkach zorganizowanych w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie należących do OECD.  

36. Fundusz nie będzie lokować swoich Aktywów w świadectwa tymczasowe, o których mowa w art. 335 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, ze zm.).  

37. Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z wyłączeniem nabywania ich w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy.”

14)  art. 26 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

„1. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przynajmniej jedno z państw członkowskich lub państw należących do OECD.  

3. Waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.  

4. Euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.

5. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości Aktywów Funduszu.  

6. Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.  

7. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.

8. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 25% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.  

9. Fundusz może lokować nie więcej niż 50 % wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.  

10. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jednego emitenta będącego spółką publiczną lub spółką niepubliczną nie mogą stanowić łącznie więcej niż 10% wartości Aktywów Funduszu.  

11. Suma wartości maksymalnego zaangażowania w Instrumenty Pochodne określona w oparciu o art. 25 ust. 16 oraz art. 25 ust. 29 zgodnie z metodą stosowaną do obliczania Ekspozycji AFI poprzez przeliczenie każdego takiego instrumentu na równoważną pozycję z tytułu jego Instrumentu Bazowego przy użyciu metodyk przeliczania określonych w art. 10 Rozporządzenia oraz metod określonych w załączniku I pkt 4-9 i 14 Rozporządzenia nie może przekroczyć 300% wartości Aktywów Netto Funduszu.

12. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym artykule są ważne.  

13. Z uwzględnieniem ust. 14, Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 10, zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu.   

14. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie Funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu.”

15)  art. 35 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„2. Wynagrodzenie stałe  za zarządzanie obciąża Aktywa Funduszu i nie może być wyższe niż 2,9% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku (średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w danym roku stanowi średnia arytmetyczną Wartości Aktywów Netto Funduszu z każdego Dnia Wyceny stanowiącego w danym roku kalendarzowym podstawę do kalkulacji wynagrodzenia stałego).”     

16)  art. 35 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„4. Wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/365 albo 1/366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, iloczynu stawki 2,9% i Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny poprzedniego miesiąca kalendarzowego.”  

17)  art. 35 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:    

„5. W przypadku otwarcia ksiąg rachunkowym Funduszu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu, będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/365 albo 1/366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, iloczynu stawki 2,9% i wartości Aktywów Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A.”   

 

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

 

Ww. zmiany w statucie funduszu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X